• Podmínky

Právní podmínky

I. Úvodní ustanovení
(1) Provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru www.bytypp.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.bytypp.cz (dále jen „Server“) je výhradně současný majitel této domény, zaregistrované u společnosti ignum.cz. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
(2) Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti pronájmu nemovitostí prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet.
(3) Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Právní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II. Základní pojmy
(1) Objednatelem se pro účely těchto Právních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“).
(2) Uživatelem se pro účely těchto Právních podmínek rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“). Uživatel může využít služby registrace. V tomto případě se na něj vztahuje režim registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“).

III. Registrace na serveru www.bytypp.cz
(1) Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace.
(2) Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí stránek účtu (dále jen „Stránky účtu“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku nemovitostí.
(3) Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

IV. Práva a povinnosti stran
(1) Objednavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Stránek účtu do Serveru.
(2) Objednavatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, nese Objednavatel odpovědnost za případné zneužití Stránek účtu a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména.
(3) Objednavatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou.
(4) Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
(5) Objednavatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednavatelem prostřednictvím Stránek účtu.
(6) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
(a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
(b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
(c) svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.
(7) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje zadané Objednatelem bez udání důvodu.

V. Závěrečná ustanovení
(1) Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem Registrací se řídí těmito Právními podmínkami.
(2) Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.
(3) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Právní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Právních podmínek v účinnost, pokud není ve Právních podmínkách stanoveno datum pozdější.

Podnájem a pronájem bytu Praha, Brno, ČR - nabídka / poptávka

Portál www.bytyPP.cz alias www.byty-pronajem-podnajem.cz Vám umožní vkládat ZDARMA inzerci na pronájem bytů, podnájem či spolubydlení nejen ve velkých městech jako je Praha, Brno, Ostrava, ale taktéž kdekoliv jinde v rámci České republiky. Inzerce zdarma není omezena na pronájem bytu, podnájem či spolubydlení. Případný zájemce o pronájem bytu, pokoje či spolubydlení Vás však může napřímo kontaktovat přes kontaktní formulář u Vaší nabídky na bydlení či telefonicky. Zdarma vložené nabídky na pronájem bytu musí počkat na schválení administrátorem, což může trvat 12 - 24 hodin. Chcete-li mít přehled o všech svých nabídkách na pronájem Vašeho bytu či pokoje, staňte se registrovaným členem. Vaše inzerce z oblasti "byty k pronájmu" bude neustále pod Vaším dohledem, což výrazně zjednoduší Vaši spojenou s pronájmem nabízeného bytu a přiblíží čas, kdy Vás potenciální zájemce o podnájem bude moci kontaktovat. Registrované členství Vám zkrátka zjednoduší život při nabízení bytu na pronájem, podnájem či nabídku spolubydlení.

Hledáte pronájem, podnájem nebo spolubydlení v Praze či jiném městě v České republice?
Portál www.bytyPP.cz alias www.byty-pronajem-podnajem.cz Vám umožní zdarma vkládat inzerát s poptávkou po bydlení, pronájmu bytu, podnájmu či spolubydlící. Pokud hledáte pronájem bytu a rádi byste kontaktovali majitele bytu, zavolejte mu! Telefon naleznete u všech nabídek na bydlení, pronájem, podnájem a spolubydlení nejen v Praze. Rádi byste měli přehled o nabídkách na podnájem odpovídajících Vašim požadavkům? Pro registrované uživatele připravujeme hlídacího psa, který je bude pravidelně informovat o možnostech na podnájem, spolubydlení či pronájem bytu.